Historie Klatov

Erb


Vznik města

Klatovy vznikly jako město z vesnice téhož jména v 60. letech 13. století. Rozvinuté řemeslo, výroční trhy, právo vybírat clo, soudní pravomoc, silné opevnění a další městské prvky vytvořily z Klatov středisko širokého okolí. Tomuto rozmachu odpovídala i výstavba města, stejně jako poměrně značný počet kostelů, klášterů a církevních institucí.

Revoluční historie

Proti církvi se vzbouřil klatovský lidu v roce 1419. Tehdy byl zbořen a vypleněn dominikánský klášter i křižovnická komenda a Klatovy se staly pevnou oporou táborsko-sirotčího svazu. Později podporovaly krále Jiřího z Poděbrad a přispěly k odražení bavorského vpádu do Čech u Nýrska v roce 1467. Město postupně koupilo několik vesnic v okolí, bohatství rostlo a to vyvolávalo rivalitu okolních feudálů. Ta vyvrcholila roce 1520 obléháním a dobytím Janovic nad Úhlavou vojskem západočeských měst, mezi nimi též Klatovskými. Za účast na protihabsburském povstání roce 1547 byly Klatovským městské statky zabaveny. Nedlouho po jejich vyplacení byly nově konfiskovány, když se město stojící na straně stavů za Českého povstání muselo v roce 1620 vzdát císařskému vojevůdci Marradasovi.

Historie města

Za třicetileté války utrpěly Klatovy značné škody za vpádu švédských vojsk a město ochudila postupně i řada požárů. Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. V jezuitské koleji působil také Bohuslav Balbín (1621 - 1688). Přes ztráty zůstaly Klatovy důležitým střediskem a proto byl v roce 1751 zřízen krajský úřad ve městě. V roce 1773 byla zrušena jezuitská kolej a roku 1786 dominikánský klášter. Místo nich bylo roku 1812 založeno latinské gymnázium, na němž se od roku 1866 vyučovalo česky. Městsky statek měl před 1. světovou válkou rozlohu 992 ha. Za okupace byly Klatovy sídlem nacistických úřadů pro celé Pošumaví.

Vznik průmyslu města

Město se postupně měnilo v průmyslové centrum. Nejprve se rozvíjel textilní průmysl (výroba prádla, plátenictví), později i kožedělný a strojní. V 70. a 80. letech 19. století se Klatovy staly křižovatkou železničních tratí (staré nádraží bylo zničeno bombardováním v roce 1945 a nové bylo postaveno roce 1959) , postupně byly vybaveny plynárnou, elektrárnou a nemocnicí.

Archeologické nálezy

V 2. polovině 19. století bylo v Klatovech nalezeno 6 bronzových náramků z doby laténské. Jedná se pravděpodobně o menší sklad výrobků některé z dílen, které od 3. století př. n. l. pracovaly pro rozvinutý obchod keltského světa.

Architektura města

Vnitřní město si zachovalo původní půdorys, svědčící o velkorysosti, s niž bylo založeno. S velkým, pravidelným náměstím i ulicemi a mohutným opevněním. Tři předměstí (Lubské, Pražské a Říšské) existovala již ve 13. stol. Nynější obraz Klatov byl vytvářen postupně od 16. až do současného století.

Hradby

Opevnění Klatov se připomíná ve 14. století a jeho zbytky se zachovaly zejména na východní a severní straně. Částečně i na jižní a západní straně vnitřního města. Byl to dvojitý pás hradeb s příkopem, zpevněny řadou okrouhlých i hranatých bašt. Čtverhranná bašta za děkanským kostelem byla užívána jako kostnice. Zachovala se též okrouhlice v Komenského sadech a na Střelnici.

Historické budovy a stavby ve městě

Černá věž a radnice

Bílá věž

Katakomby - přirozená mumifikace pohřbených těl

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce

Děkanský kostel Narození Panny Marie

Kostel sv. Vavřince a dominikánský klášter

Hřbitovní kostel sv. Michala zbyl jako jediný ze tři církevních staveb bývalé osady Chuchle po výbuchu střelného prachu v jedné z nich roku 1783. Zachoval se gotický presbytář a barokní loď přistavěná v létech 1736 - 1740. Náhrobníky jsou z roku 1530 a z 2. poloviny 16. století.

Kostel sv. Martina na Hůrce býval farním kostelem obce Beňovy. Tehdy byl gotický a hrazený (zbytky hrazení a příkopu jsou na západní a severní straně). V 1étech 1735 - 1755 byl přestavěn v jednoduchém a vkusném barokním slohu. Vnitřní zařízení je rovněž barokní.

Kostel sv. Anny na Hůrce byl rovněž gotický z roku 1331. V létech 1712 až 1725 byl přestavěn a za císaře Josefa II. zrušen a ponechán svému osudu. Zřícenina byla kolem roku 1900 upravena na rozhlednu.

Kaple Zjevení Panny Marie je barokní stavba z roku 1686.

Synagoga je z 19. století, židovský hřbitov nad městským hřbitovem je již ze 16. století.

Barokní lékárna, na náměstí v čp. 149 (tzv. Panský dům) je s původním zařízením ze 17. až 18. stol., pocházejícím z jezuitské koleje. Pro svou unikátnost je zapsána v seznamu kulturních památek UNESCO.

Domy městského jádra mají četné několikaposchoďové sklepy, sahající svým původem až do nejstarší doby existence města. Vnější tvar domů byl změněn přestavbami po mnoha zhoubných požárech a zachoval si pouze jednotlivé prvky původního slohu. Mezi nejzajímavější patří renesanční dům čp. 66 (arkády, portál), čp. 70 (figurální sgrafita) a další domy barokní a empírové. Většina plastik ve městě je z baroka.

Z novějších budov jsou nejdůležitější díla R. Štecha: bývalá záložna, muzeum (obě z roku 1905) a sokolovna (1906 ).


[Domovská stránka Klatov | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.