Výňatek z návštěvního řádu

Národního parku Šumava


Návštěvní řád Národního parku Šumava se vztahuje na všechny osoby pobývající na území NP Šumava, nejsou-li z jeho působnosti vyňaty.

Platná omezení

  Na celém území Národního parku Šumava platí následující omezení:
 1. Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem Správy není dovoleno.

  Přijíždíte-li do národního parku motorovým vozidlem, odstavte jej prosím na vyhrazeném parkovišti.

 2. Jízda na kole je omezena na silnice, místní komunikace a vyznačené cyklotrasy. Nabídka cyklotras na území národního parku je předmětem samostatného informačního materiálu.

 3. Národní park není místem vhodným k závodění. Hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce na území národního parku nelze konat (s výjimkou jednou ročně konaného cyklomaratonu Král Šumavy).

 4. Volné táboření a rozdělávání ohně mimo místa k tomu vyhrazená jsou hrubým zásahem do přírodního prostředí národního parku a nejsou stejně jako nocování ve volné krajině (bivakování, stanování, přenocování v obytných přívěsech a automobilech) povoleny.

 5. Národní park byl vytvořen pro ochranu planě rostoucích a volně žijících zvířat. Nelze proto rušit nebo odchytávat živočichy či sbírat rostliny, s výjimkou zemědělského nebo lesního hospodaření prováděného v souladu s předpisy na ochranu přírody.

 6. Ve II. a III. zóně ochrany přírody, kde je sběr lesních plodin povolen, je nepřípustné používat česacích hřebenů.

 7. Příroda národního parku se nesmí stát smetištěm odpadků. Rozumní lidé přírodu neznečišťují, těm ostatním je to zakázáno.

 8. Nad územím národního parku není dovoleno pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky.

 9. Vodní sporty lze provozovat pouze na vyhrazených místech (úseky Vltavy a Otavy), nelze měnit nebo narušovat přirozený stav vodotečí a poškozovat břehové porosty. Koupání v jezerech národního parku není dovoleno.

 10. Horolezecké terény (skalní útesy, útvary) jsou jedněmi z posledních zbytků přírody umožňující výskyt vzácných druhů (dravci, šelmy, rostlinstvo), jsou velmi náchylné na mechanické poškozování a následnou erozi. Z těchto důvodů nelze provozovat horolezectví mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy.

 11. Terénní značení poskytuje cenné informace návštěvníkům. Manipulace s nimi přísluší pouze správci značení.

 12. Volný a stánkový prodej mimo zastavěná území obcí a místa vyhrazená se souhlasem Správy není dovolen.

 13. Nevstupujte do jeskyň a podzemních prostor. Ohrožujete tím vlastní bezpečnost a rušíte živočichy obývající jeskyně.

 14. Není dovoleno ponechat volně pobíhat psy.

Zvláštní upozornění

Na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda je na vyznačených turistických trasách provedena očista od nevybuchlé munice. Při pohybu mimo silnice, místní komunikace a vyznačené turistické trasy je nutno v zájmu vlastní bezpečnosti respektovat vyznačené zákazy vstupu do rizikových lokalit.

Stráž přírody

Kontrolou dodržování Návštěvního řádu a předpisů týkajících se ochrany přírody je pověřena stráž přírody. Za porušení Návštěvního řádu lze udělit pokutu fyzické osobě do výše 10 000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti do 500 000 Kč.

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 1996, s jejím úplným zněním se můžete seznámit na všech pracovištích Správy NP a CHKO Šumava, terénních a informačních zařízení Správy, okresních a obecních úřadech, popř. v dalších veřejných prostorách.

Prosíme návštěvníky Národního parku Šumava, aby omezení vyplývající z Návštěvního řádu přijali jako svoji drobnou oběť pro zachování překrásné přírody Národního parku Šumava.

Děkujeme

Správa Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava


[Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.