Historie Nýrska

Erb


Vznik osady

Původní osada vznikla při brodu přes řeku Úhlavu na obchodní stezce z Čech do Bavorska. Tato osada sloužila jako celní stanice k vybírání cla. Na návrší částečně obtékaném Úhlavou byl zřejmě ve 13. století postaven opevněný kostel. Pod kostelem vznikla trhová ves Horní Nýrsko, která se po vybudování hradu Pajreku stala součástí pajreckého panství.

Dolní Nýrsko

Nížeji po proudu Úhlavy leželo Dolní Nýrsko, náležející k bystřickému panství. Nemělo žádné hradby a ke své obraně využívalo přírodního prostředí meandrovitého toku Úhlavy a jejích močálovitých ramen, doplněné o palisádové opevnění. Pečetní znak dolního Nýrska pochází nejpozději z konce 15. století. V roce 1593 povoluje císař Rudolf II. Dolnímu Nýrsku dva roční a jeden týdenní trh. Z roku 1685 pochází prvá zmínka o škole.

Soudní okres Nýrsko

V roce 1839 měla obě Nýrska 168 domů s 1250 obyvateli. V rámci okresního hejtmanství v Klatovech byl roku 1868 zřízen soudní okres Nýrsko. Roku 1880 je založena jednotná pozemková kniha pro obě Nýrska.

Továrna na optiku

V roce 1895 je z Vídně do Nýrska přestěhována optická továrna W. Ecksteina a spol. (dnešní Okula). Roku 1907 mělo Nýrsko 2071 obyvatel a 262 domů a v roce 1933 již činil počet obyvatel 3220 s 505 domy.

Stará fotografie města  Stará fotografie města

Historické památky

Nejstarší stavbou města je gotický farní kostel sv. Tomáše.

Uprostřed náměstí stával filiální kostel Čtrnácti svatých pomocníků, postavený italským stavitelem M. A. Gilmettim a vysvěcený roku 1712. Kostel byl zmenšenou kopií dominikánského kostela sv. Vavřince v Klatovech od téhož stavitele. Kostel v Nýrsku byl zbořen v lednu 1973.

Na náměstí je i další zajímavá budova čp. 81 - vrchnostenský hostinec s raně barokním štítem s erby Koců z Dobrše a Karlů ze Svárova z roku 1684.

Budova městského úřadu byla vystavěna roku 1907 podle plánů vídeňského stavitele V. Tscheppera.

Rybářská ulice je bývalé židovské ghetto, kde stávala židovská škola a synagoga. Před druhou světovou válkou obnášel počet obyvatel židovského původu asi 10 procent obyvatel města. Nedaleko Nýrska se dodnes nachází velký židovský hřbitov.

V Nýrsku ještě byla po roce 1945 řada budov s prostými barokními štíty, které většinou zmizely při stavebních úpravách. Zachovaly se u farní budovy čp. 1 a přilehlé bývalé zemědělské usedlosti čp. 2.


[Domovská stránka Nýrska | Historie dalších měst]

Copyright © 1996 - 1998, Retour
Všechna práva vyhrazena.